Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP ĐH NĂM 3, CĐ NĂM 1,2; THI HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HÈ NĂM HỌC 2022-2023

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP ĐH NĂM 3, CĐ NĂM 1,2; THI HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HÈ NĂM HỌC 2022-2023
Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)