THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 2Năm học 2022-2023
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học1Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Sư phạmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
2Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
3Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
4Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
5Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
6Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Thủy sảnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
7Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại NgữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Cao đẳng chính quy19Sư phạm mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
20Sư phạm mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!