Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP ĐH NĂM 3, CĐ NĂM 1,2; THI HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HÈ NĂM HỌC 2022-2023

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP ĐH NĂM 3, CĐ NĂM 1,2; THI HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HÈ NĂM HỌC 2022-2023
Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)