Chi tiết

Kết quả thi tiếng anh 1 (Năng lực bâc 2) Cơ sở 1 (Ngày thi 5.6.2023)

Điểm thi tiếng anh 1 (Năng lực bậc 2)

/Uploads/files/Điểm TA1_5_6_2023_pdf_bandieuchinh.pdf

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)