Chi tiết

LỊCH THI LẠI VÀ HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021 (CƠ SỞ 1)

LỊCH THI LẠI VÀ HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021 (CƠ SỞ 1) (ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN QUẢNG NINH ĐƯỢC PHÉP QUAY LẠI TRƯỜNG)
Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)