Chi tiết

Danh sách sinh viên năm thứ nhất dự thi tiếng anh năng lực bậc 2 (Ngày thi 1/2/2021) tại cơ sở 1

Xem phòng thi, số báo danh tại đây

/Uploads/files/danhsachphongthi-khongchuyen.pdf

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)