Chi tiết

Kết quả thi năng lực tiếng anh bậc 3 (Ngày thi 9/1/2021)

Điểm thi cơ sở 1:

/Uploads/files/diemthi9_121_CS1(1).pdf

Điểm thi cơ sở 2:

/Uploads/files/diemthi 9_1_21_CS2(1).pdf

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)