Chi tiết

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA NGOẠI NGỮ)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlChFwMriubKaEjFpOlVkohVYOVTG1301Gc-E2lD0hzPvq7g/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA NGHỆ THUẬT)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVvR6yK7s7IHatmnwd9mSyrooxGjK67YJ-g8bfNaeyl5vhOQ/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA DU LỊCH)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevuHebTekSFYWDSS3Q8P1Y70lyCobnnrvxVf7NDauamLbDwg/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA THỦY SẢN)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQyGrmCHJ6wdxvdw5hUV9CYrAvN8b4pDSjR5CIEXdDuPQYg/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA MÔI TRƯỜNG)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeup7QM61OJ3vNdMyvF2wOqrTx6_hkpjUlo4g22bkAAl3OG3w/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_As--cJUYS1L3QdozjCmZRbbTve7C2SAZ0b-rFrf27GfcMA/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA VĂN HÓA)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDUmlM0_1J7WuhNbRC4Z2wCAow_tDT9rrcMDoI-98w3abm3Q/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (KHOA SƯ PHẠM)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqO_8rc4aBAJfAFh1r4ybwKAGgG3FKYZ5EfEKN0JRgs8dc4A/viewform?usp=sf_link

Các thông báo khác
Hướng dẫn cài đặt Zoom (06/02/2021 11:03:08)