Chi tiết

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 CÁC KHỐI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG (CƠ SỞ 1) - đã điều chỉnh chính thức từ 02/3

LỊCH THI LẦN 2 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 CÁC KHỐI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG (CƠ SỞ 1) - đã điều chỉnh chính thức từ 02/3

Lịch thi ĐH năm 3,4

Lịch thi ĐH năm 2

Lịch thi ĐH năm 1

Lịch thi CĐ năm 1,2,3

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)