Chi tiết

Trường đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 6/1/2018, Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Phạm Thị An Linh (Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh) tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Ngày 6/1/2018, Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Phạm Thị An Linh (Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh) tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng bộ, P. Hiệu trưởng) các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường đại học Hạ Long.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị An Linh đã tập trung trình bày những nội dung cốt lõi xuyên suốt và phân tích một số điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 
Thay mặt toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, đồng chí Trần Trung Vỹ gửi lời cảm ơn đồng chí Phạm Thị An Linh đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, đảng viên Nhà trường những vấn đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị, đồng chí P.Hiệu trưởng đã triển khai một số công tác trọng tâm của Nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến các cán bộ, viên chức và HSSV trong toàn Trường; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường nhằm nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 

Các thông báo khác