ĐIỂM THI LẠI HỌC KÌ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017 (Cơ sở 1)

ĐIỂM THI LẠI HỌC KÌ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017 (Cơ sở 1)

CTXH10

Anh K13

CT19A

CT19B

CT19C

Toán 36

Văn 36

CM14A

CM14B

CM14C

CM14D

CT20

CĐ Tin K11

CM15A

CM15B

CM15C

Toán 37

Anh 14

Văn 37

ĐH Anh K1

ĐH Tiếng Trung K1

ĐH Tiếng Trung K2

ĐH KH máy tính K1

Trung cấp MG29

Các thông báo khác
Danh sách tốt nghiệp năm 2017 (07/13/2017 14:41:07)
Điểm thi KH1-khối MG 29 (02/07/2017 14:17:31)
(01/05/2017 09:01:58)